Ξένες Γλώσσες

Μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η κατάκτηση μίας αλλά και περισσότερων ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα. Στο Σχολείο μας η εκμάθηση των Αγγλικών, με ενισχυμένο πρόγραμμα, ξεκινά ήδη από τα προνήπια και της δεύτερης ξένης γλώσσας, Γαλλικών ή Γερμανικών, από τη Γ’ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Σκοποί και Στόχοι

Σκοπός του Τμήματος Ξένων Γλωσσών είναι η διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων – Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο – σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

Στόχος είναι η προσφορά ποιοτικών γλωσσικών υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας με τη συμμετοχή στην ένωση EVALUATION AND ASSESSMENT FOR QUALITY LANGUAGE SERVICES – EAQUALS. Η πιστοποίηση EAQUALS ανανεώνεται περιοδικά προς το Τμήμα Ξένων Γλωσσών επειδή πληροί τις προδιαγραφές της Ένωσης με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, προγράμματα διδασκαλίας και οργάνωσης μαθημάτων, εκπαιδευτικούς πόρους, γραπτές δοκιμασίες και μεθόδους αξιολόγησης.

Επίσης, με τη συμμετοχή στην EUROPEAN ASSOCIATION FOR LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT-EALTA εξασφαλίζουμε την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης σε ό,τι αφορά την απόδοση των μαθητών και το εκπαιδευτικό έργο.

Συνεργαζόμαστε με τους εξής φορείς εξετάσεων: Cambridge ESOL, University of Michigan (Αγγλικά), INSTITUT FRANÇAIS (Γαλλικά) και Goethe-Institut Αθηνών (Γερμανικά).


																																	
							

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εξετάσεις Πιστοποίησης