ΠοιότηταΣτο πλαίσιο του οράματος και με προσανατολισμό τις αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (E.F.Q.M.), λειτουργεί από το 2007, το Γραφείο Ποιότητας ως τομέας παρακολούθησης, συστηματικής διερεύνησης και αξιολόγησης διοικητικών και εκπαιδευτικών πτυχών της λειτουργίας του Οργανισμού μας.

Η Ομάδα Ποιότητας συζητά με όλες τις ομάδες των συμμετόχων (stakeholders) του σχολείου, καταθέτει προτάσεις βελτίωσης και σχεδιάζει διαδικασίες και συστήματα που εξυπηρετούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου μας.

Στόχος του Γραφείου Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητάς του και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις παραγόμενες υπηρεσίες του.