Χρειάζεται φροντιστήριο;

Όχι. Οι εκπαιδευτικές μας μεθοδολογίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν στους μαθητές μας να αφομοιώνουν ευχάριστα τη γνώση και κυρίως, να αποκτούν κίνητρο για μάθηση. Επίσης, ο Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης του Λυκείου μας που αποτελεί το πολύτιμο εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών μας, περιγράφει αναλυτικά την ύλη κάθε ενότητας, σε κάθε μάθημα, τον τρόπο που η ύλη αυτή θα μεταδοθεί στα παιδιά (μεθοδολογίες, σχέδια μαθήματος κλπ.) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογεί εάν οι στόχοι του μαθήματος έχουν γίνει κατανοητοί από τα παιδιά, προτού προχωρήσει στην επόμενη ενότητα.