Γίνεται αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης των παιδιών;

Από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού γίνεται παρατήρηση και αξιολόγηση του κινητικού συντονισμού των παιδιών. Σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν κινητικών δυσκολιών ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης από εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής.