Μπορεί το παιδί να αλλάξει Επίπεδο Ικανότητας ή Τμήμα;

Βεβαίως, όταν διαπιστωθεί ότι αυτό εξυπηρετεί την πρόοδο του και την επίτευξη των ατομικών στόχων που έχουν τεθεί.