Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Υποτροφία Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης και την Υποτροφία Αθλητικής ή Πολιτιστικής ή Μαθητικής Διάκρισης;

Στην Κατηγορία «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης και οι γενικότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου. Στην Κατηγορία «Αθλητικής ή Πολιτιστικής ή Μαθητικής Διάκρισης», μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η αποδεδειγμένη αθλητική, πολιτιστική ή μαθητική διάκριση, εφόσον βέβαια, ο υποψήφιος προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, βάσει της επίδοσής του στις γραπτές εξετάσεις.