Πώς επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην Α΄ Δημοτικού;

Το παιδί, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο, διασφαλίζει την ομαλή του μετάβαση στην Α’ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ενισχύει γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά τα παιδιά και προωθεί την ανεξαρτητοποίηση στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται:

  • Οργανωμένες συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες Νηπιαγωγείου – Α΄ Δημοτικού.
  • Συστηματική συνεργασία νηπιαγωγών – δασκάλων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων για το πρόγραμμα της Α΄ Δημοτικού.
  • Πρόληψη πιθανών δυσκολιών στο λόγο και στη συγκέντρωση.
  • Εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων «Στάση Ζωής».
  • Εφαρμογή του Καταστατικού Μαθησιακού Χάρτη, ο οποίος περιγράφει το διδακτικό έργο που συντελείται από την προσχολική ηλικία μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διασφαλίζει τη συνέχεια στη μαθησιακή πορεία.