Πρέπει το παιδί να μάθει να διαβάζει και να γράφει στο νηπιαγωγείο;

Πρέπει το παιδί να μάθει να διαβάζει και να γράφει στο νηπιαγωγείο;

Δεν είναι απαραίτητο. Ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών, η οποία θα οδηγήσει στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής στην Α΄ Δημοτικού.

Για να μάθει ένα παιδί ανάγνωση και γραφή πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει φωνολογική επίγνωση, να έχει κατανοήσει δηλαδή, ότι οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερες μονάδες χωρίς νόημα (συλλαβές-φωνήματα) και να αρχίσει να σκέπτεται πάνω στη γλώσσα διακρίνοντας αρχικά τις συλλαβές και μετά τα φωνήματα από τα οποία αποτελείται μια λέξη. Οι δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης αναπτύσσονται γύρω στην ηλικία των 6 ετών και επιτρέπουν στον αρχάριο αναγνώστη να αποκτήσει πρόσβαση στον έντυπο λόγο μαθαίνοντας τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες (γράμματα).