Πώς πληροφορούμαι την πρόοδο του παιδιού μου;

Μέσα από τις προγραμματισμένες ή έκτακτες προσωπικές ή τηλεφωνικές συναντήσεις και στις συναντήσεις επίδοσης Ελέγχων Προόδου.