Λέξη – Παίγνια : Μαθαίνουμε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

ΛΕΞΗ – ΠΑΙΓΝΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ… ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ!!!

Για να παίξουμε και για να… μάθουμε!

Συμπληρώστε την παρακάτω ακροστιχίδα, για να ανακαλύψετε, από τα αρχικά της κάθε λέξης, το κύριο θέμα που πραγματεύεται ο 4ος στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτός θεσπίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

 1. _ _ _ _ _ _ _
 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 3. _ _ _ _ _ _ _ _
 4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 5. _ _ _ _ _ _ _
 6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 7. _ _ _ _ _ _ _ _
 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 10. _ _ _ _ _ _ _

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

 1. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ……………….. των μαθητών, μέσω της γνωστικής και πνευματικής καλλιέργειάς τους.
 2. Ο …………………… σχεδιασμός είναι μια εκπαιδευτική τακτική, κατά την οποία ο δάσκαλος παρέχει στους μαθητές τα ίδια ερεθίσματα, τα οποία όμως ο κάθε μαθητής μπορεί να προσλάβει και να αξιοποιήσει σε βαθμό ανάλογο με το νοητικό, πνευματικό και γνωστικό του υπόβαθρο.
 3. Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει ότι η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι …………………….. σε όλους τους ανθρώπους.
 4. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σκοπεύει να έχει πετύχει μέχρι το 2030 τον γραμματισμό και …………………. όλων των ανδρών και γυναικών σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.
 5. Η ………………….. πρόσβαση των δύο φύλων στον εκπαιδευτικό τομέα είναι εξέχουσας σημασίας, σύμφωνα με τη διεθνή κοινότητα.
 6. Η …………………… στην εκπαίδευση είναι μια διδακτική μέθοδος, κατά την οποία οι διδασκαλίες διαφόρων μαθημάτων συνδυάζονται με έναν δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο, μέσω του οποίου στους μαθητές παρέχονται οι αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για όλα τα μαθήματα.
 7. Αναφορικά με την ισότητα των δύο φύλων και στον εκπαιδευτικό τομέα, η ………………… των διακρίσεων και των στερεοτύπων ιεραρχείσαι ως μείζονος σημασίας.
 8. Η ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ……………… των δασκάλων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής αλλαγής, στην οποία ο Ο.Η.Ε. αποσκοπεί (αντίστροφα).
 9. Το Modus Vivendi (στάση ζωής) ότι «Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι» συμβάλλει στη …………………… όλων των ατόμων στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως λοιπών χαρακτηριστικών των ταυτοτήτων τους.
 10. …………….. εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι μια κοινότητα, στην οποία όλοι οι μαθητές έχουν την αίσθηση του «ανήκω» και νέες εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να ανθίσουν (αντίστροφα)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. ΕΥΦΥΪΑΣ
 2. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ
 3. ΠΡΟΣΙΤΕΣ
 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΣΜΟ
 5. ΙΣΟΤΙΜΗ
 6. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 7. ΕΞΑΛΕΙΨΗ
 8. ΥΟΜΣΙΤΡΑΤΑΚ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ αντίστροφα)
 9. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
 10. ΗΜΙΣΩΙΒ (ΒΙΩΣΙΜΗ αντίστροφα)

 

Από το μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, Αντώνη Μισθό