ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚH ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η εκπαιδευτική συνέχεια ανάμεσα στις Βαθμίδες του Σχολείου μας αποτελεί βασικό στόχο μας!
Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικέςσυνεργασίεςκάποιωνομίλωντουΔημοτικούκαι τουΓυμνασίου, με κοινό θεματικό άξονα. Οι μαθητές και των δύο βαθμίδων χάρηκαν πολύ την αλληλεπίδραση και με μεράκι αντάλλαξαν ιδέες και συνεργάστηκαν!
Τα παιδιά έπαιξαν scrabble,μαθηματικά παιχνίδια, διαπίστωσαν πώς έναλογοτεχνικό κείμενομπορεί να γίνεικινηματογραφική ταινίακαι μοιράστηκαν τασυναισθήματάτους και τις σκέψεις τους για να βοηθήσουν το έργο της Actionaid.
Συγχαρητήρια σε όλους!