Το νέο Newsletter του Ερευνητικού Έργου IDPBC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Identity and Diversity Picture Book Collection (IDPBC) επιδιώκει να ενδυναμώσει τα παιδιά προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, ώστε να αντιλαμβάνονται την ύπαρξή τους εντός του Αναλυτικού Προγράμματος, να βοηθήσει όλα τα παιδιά να λειτουργούν σε διαφορετικά πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και συγχρόνως να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν διαφορετικούς μαθητές. Μέσα από το Newsletter θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράμματος, τα διαδικτυακά μοντέλα μάθησης, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, την 3η Συνάντηση που διενεργήθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και τα επόμενα βήματα.

Όλα τα νέα, καθώς και το υλικό του προγράμματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Website καθώς και στo Facebook και το Twitter.

Το νέο 4ο Newsletter περιλαμβάνει

  • Οδηγό Δραστηριοτήτων του IDPBC
  • Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος IDPBC
  • 2ο Εθνικό Σεμινάριο στις Χώρες Εταίρους
  • 4η Συνάντηση του Έργου στην Κύπρο
  • E-learning Modules