Οδηγός διδασκαλίας AI για εκπαιδευτικούς που διευκολύνει τη μάθηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Αυτό το πρώτο αποτέλεσμα (R1) του έργου: “Οδηγός διδασκαλίας AI για εκπαιδευτικούς που διευκολύνουν τη μάθηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ” παρήγαγε έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς της ομάδας στόχου για να τους επιτρέψει να εισαγάγουν την τεχνητή νοημοσύνη σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ο Οδηγός Διδασκαλίας τεχνητής νοημοσύνης καθορίζει το Παιδαγωγικό και Μαθησιακό Πλαίσιο που περιγράφει, μεταξύ άλλων, τις ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διευκολύνουν με επιτυχία τη μάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, ο οδηγός περιλαμβάνει:

–   Εθνικές εκθέσεις από κάθε χώρα εταίρο που περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών,

–   σχεδιασμό και μορφή προγράμματος σπουδών τεχνητής νοημοσύνης, και

– ένα σύνολο δημιουργικών και μαθησιακών σχεδίων που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τις ιδέες, τις γνώσεις και τους πόρους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση τέτοιων δραστηριοτήτων στην τάξη.

Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα παρέχει πόρους και αναπτύσσει το περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής εκδήλωσης που στοχεύει να επιτρέψει στο προσωπικό των εταίρων να κατανοήσει πλήρως την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να προσεγγιστεί καλύτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ και τη  σελίδα Facebook εδώ.