Πώς γίνεται η εγγραφή του παιδιού μου στο Δημοτικό;

Μετά την ενημέρωσή σας από τον Υπεύθυνο Εγγραφών για όλη τη φιλοσοφία και το πρόγραμμα του Σχολείου μας, ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας του παιδιού σας με δική μας δασκάλα. Στη συνάντηση αυτή, διαπιστώνουμε τις γνώσεις του παιδιού στα βασικά μαθήματα της τάξης που φοιτά ήδη (γλώσσα και μαθηματικά), χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους του προετοιμασία. Για τα παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται από Νηπιαγωγό και φυσικά, περιλαμβάνει «παιχνίδια» δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή τους μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα.